Що конкретно дає ведення особистого Щоденника? | cтаж 14 років


Вплив ведення особистого щоденника на:
розвиток когнітивних процесів
глибину розуміння реальності
розвиток особистості
алгоритми поведінки
соціалізацію
естетичні смаки
практичні навички письма, аналізу, синтезу
 #інституціолізованаРефлексія       #ціліснаОсобистість   #практикаКультивуванняCамоусвідомлення.

Предмет дослідження: щоденник – як педагогічний метод інституціолізованої фіксації рефлексії над досвідом власної особистості, інструмент розвитку самості та ідентичності

дослідж.jpg
Мета дослідження: доведення значущості та ефективності використання даного методу та введення його у практику вітчизняної педагогіки в системі освіти України; імплементація в шкільний навчальний процес факультативу ‘Щоденниковедення’…як поглиблювати власну особистість, розширювати межі внутрішньої і зовнішньої свободи і нарощувати якість та довершеність у перетворенні навколишнього середовища
Дане дослідження базується на результатах експерименту, який ми розпочали у 2008 році. Людям різного віку(від 9 до 19) було запропоновано вести особисті щоденники. Наступним етапом було створення простору публічності: щоденники без зазначення авторства порівнювалися та аналізувалися, простежувалась еволюція текстів та еволюція поведінки індивідів. Був проведений кількісний та якісний аналіз текстів. Встановлювалась кореляція між змінами у тексті та змінами в діяльності учасників. Проведений бліц-контентаналіз текстів в діапазоні великих часових проміжків засвідчив перехід від наративу та експресивної описовості(відбувається здебільшого розмите висловлення емоційних реакцій на зовнішні події. Також присутнє намагання сформулювати бажання) до пошуку та встановлення причино-наслідкових зв’язків у всіх учасників експерименту. Стрімко зросла масова частка абстрактних слів, стиль усіх учасників ставав багатшим на метафори, а це прагення виразити одні речі через інші свідчили про намагання підходити до речей коплексніше з різних точок зору, використовуючи різні підходи, пробувати конституювати речі на різних рівнях. Зростала аналітичність текстів, що приходила на зміну фрагментарній враженнєвості та реактивності. Це особливо помітно в тяжінні до класифікацій та редукції – піддослідні стали частіше вдаватися до розчленовування явища на величезну кількість елементів, прагнучи дійти до максимально простих та неподільих складових.
Фіксація власних поглядів, сподівань, страхів, намірів, мрій, ідей, сумнівів, емоцій, вражень мимоволі робить автора щоденника дослідником власної психіки. Вираження глибин власної сутності та озвучення голосу власного єства змушує індивіда ставати самому собі психологом та філософом. Організація індивідуального досвіду через регулярну фіксацію деталей сприйняття та проявів поведінки веде до формування чіткої ієрархії цінностей. Тобто тривале спостереження та аналіз власної життєдіяльності дозволяє простежити еволюцію себе як особистості. Зміна думок, ставлень, позицій, принципів, смаків формує цілісне сприйняття моральної, емоційної, інтелектуальної, психологічної та емпіричної еволюції індивіда. Перечитуючи згодом щоденник особа немов вивчає підручник з історії власного становлення. Така всеохопна автобіографія закладає основи ідеї перманентного саморозвитку та прагнення до постійного прогресу. Фіксуючи думки на папері та проводячи облік пережитого за день, індивід дисциплінує процеси мислення, розвиває навички вербального самовираження. Це тягне за собою вдосконалення аналітичного та ситезного мислення.
Завдяки інституціоналізації самопізнання у форматі ведення щоденника молода людина отримує можливість подивитися на себе збоку. Змога прочитати про себе дозволяють виявити власний потенціал, провести інвентаризацію переваг та недоліків власного характеру та світогляду – і натомість окреслити та закласти життєві пріоритети. Це сприяє перетворенню фрагментарного уявлення про себе на цілісний образ своєї особистості, а кристалізовані життєві орієнтири, складені в ієрархію цінностей формують смисложиттєву систему координат. Завдяки цьому розвивається комплексний системний підхід до життя, де особистість усвідомлює себе як суб’єкта, який взаємодіє із іншими суб’єктами у певній об’єктивні дійсності, що складає середовище. Це актуалізує процеси пошуку мети та сенсу життя; полегшується тактичне цілепокладання та розстановку стратегічних життєвих акцентів. Окрім таких стратегічних та фундаментальних зрушень відбувається вдосконалення цілого ряду тактичних корисних життєвопрофесійних навичок.
По-перше, рано чи пізно самоаналіз та спостереження себе у просторово-часовому континіумі веде до прагнення оптимізувати власну діяльність, що виливається у формування такої звички, як планування часу.
По-друге, через аналіз життєвих проблем індивід розгортає боротьбу зі шкідливими звичками. Автор починає усвідомлювати наяність тиску негативних стереотипів та починає звільнятися від них. Щоденник тут виступає дуже потужним мотиватором, оскільки дозволяє авторові грати роль дослідника, який ставить над собою експерименти. А тому саме фіксація результатів на папері чи засобах мультимедіа є принципово важливою.
По-третє, зі зростанням майстерності ясніше думати, чіткіше та лаконічніше висловлюватися зростає довершеність стилю спілкування із друзями, у навчанні та роботі і загалом у житті. Розвиток уміння оповідати веде до успіху в повсякденній комунікації, що призводить до ліпшого порозуміння та покращення стосунків з іншими людьми. Це дуже позитивно впливає на зміцнення позицій у соціальних групах, членом яких є індивід. Ну і звісно, що це впливає на кар’єрний ріст та здатність до суспільної мобільності суб’єкта через розвиток ораторських навичок, довершеність письменницького та публіцистичного стилю.
Постійна участь у внутрішньому моральному дискурсі із самим собою веде до формування чіткої та сильної позиції у процесі боротьби добра і зла, діалогу егоїзму та альтруїзму, протистояння бажань та обов’язків. Зафіксовано потужну кристалізацію его та альтер-его. Як наслідок – особистість стає відповідальною. Перманентні зусилля по дослідженню себе самого роблять з автора сильну, незалежну, критичну особистість, розвивають та збагачують внутрішній світ та його зовнішні прояви відповідно. Відбувається процес чіткішання(кристалізації) ідентичності. Формується вишуканий смак у всьому: у одязі, літературі, музиці, мистецтві, манерах. Фокус на розвитку власної особистості неминуче веде до вдосконалення вербальної та невербальної естетики комунікації. А отже – довершеність у стосунках та краса у всьому, що робиш.
За час ведення щоденників з метою збагатити свій духовний світ новими почуваннями, емоціями, станами, принципами, традиціями учасники почали цілеспрямованого залучати себе до провадження власних невеличких досліджень у багатьох галузях: автостоп\туризм\мандри, швидкочитання, усвідомлені сни, мнемотехніки, проекти форсування розвитку соцкапіталу, бокс, риторика, фізіогноміка, студії тілесності, дайвінг, студії додаткової реальності. Одного з учасників щоденник спонукав до розвитку інтимної сфери через проект дослідження майстерності комунікації з протилежною статтю, що призвів до позитивної еволюції його дійсного формату стосунків. Ще один опанував ‘СОЛО’ – сліпий десятипальцевий метод швидкого набору тексту на клавіатурі. Тепер його швидкість 350-380 сим\хв і дозволяє економити величезні масиви часу на написання курсових, рефератів, есе та інших письмових робіт.

Кожен новий об’єкт дійсності(артефакт), кожна нова практика обов’язково отримує відображення свідомості індивіда. Тобто вона збагачується ще одним відображенням реальності, формується ще одна грань пізнаного світу, картина навколишнього стає ціліснішою, гармонійнішою, збалансованішою, правдивішою, всеохопнішою. Чим активніше розширюються сфери особистісних зацікавлень, пізнання тим багатограннішим та складнішим постає у свідомості світ. Все навколо стає ще цікавішим, з’являться ще більше нових загадок та таємниць. Це сприяє не тільки повнокровнішому життю, а й усвідомленню його сенсонаповненості, що убезпечує особистість від анемії, виснажливих сумнівів та блукань в морально-ціннісному ідеологічному вакуумі.
звичку усвідомлено та цілеспрямовано працювати над вдосконаленням процесів пізнання і структурування відображеної дійсності у їх свідомості, то тоді така інституціалізація призведе до швидкого переходу від усвідомлення себе як об’єкта, який сприймає себе продуктом обставин до суб’єкта, творця власного життя. Щоденник тут уможливлює розгортання морального дискурсу із конкуренцією альтернатив, постійним рефлексуванням над вибором, що веде до граничного усвідомлення та максимальної інтерпретації своєї ролі в житті. Він виступає інститутом комунікації, способом зближення з собою та інструментом пізнання себе та світу через пізнання відображення світу у собі, інструментом глибокої і глибинної соціалізації та самореалізації. Це найшвидший та найефктивніший спосіб прогресувати та рухатися до ідеалу. Крайнощі розширють та поглиблють свідомість – дослідивши весь діапазон особистість отримує уявлення про весь спектр як потенціалу та впливу середовища так і своїх можливостей.

3 thoughts on “Що конкретно дає ведення особистого Щоденника? | cтаж 14 років”

    1. Так. Дуже має. За 2-3 роки рівень вашої усвідомленості колосально виросте. Дуже чітко кристалізуєте бажання і ставлення до світу

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s